Puheenjohtajan palsta 2/18

PUHEENJOHTAJAN PALSTA huhtikuu 2018

Mankkaalaisille erävoitto kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Lukukallion sekä Kehä II:n viereiset Taavinkylän ja Nygrannaksen maa- ja metsäalueet käsittävä asemakaavaesitys valmistui kaupunkisuunnittelulautakuntaan maaliskuun lopulla. Lautakunta käsitteli virkamiesesitystä kahdessa kokouksessa 27.3. ja 11.4.

Esitys ei yllättänyt. Se ei poikennut merkittävästi edellisen lautakunnan vuonna 2015 hyväksymästä luonnoksesta. Tavoitellaan siis edelleen asuntoja noin 4500 asukkaalle rakentamalla Lukukalliolle 8- ja 5-kerroksisia, Keskiselle alueelle (Taavinkylä) lähes poikkeuksetta 5- ja 7-kerroksisia sekä Pohjoiselle alueelle (Nygrannaksentien länsipuolen metsikkö) muutamin poikkeuksin 5- ja 8-kerroksisia asuintaloja. Katuyhteydet ja viheraluevaraukset säilyivät ennallaan. Niin kuin olimme jo pitkään ennakoineet, asukkaiden useaan kertaan esittämiä muutostoivomuksia ei siis lainkaan otettu huomioon. Edellisen lautakunnan suuntaviivoista ei voitu poiketa eikä hankkeen kaavataloutta heikentää.

Yhdistyksemme reagoi tilanteeseen välittömästi ja lähetti lautakunnan jäsenille asukkaitten mielipiteisiin vedoten oman päätösehdotuksen. Sen mukaan asemakaava-ehdotus palautettaisiin valmisteluun niin, että alueelle rakennettaisiin yleiskaavan (A2 Tiivis ja matala asuinalue) määräyksiä noudattaen pientaloja ja korkeintaan 3-kerroksisia pienkerrostaloja. Paikoitustaloja ei sallittaisi, mutta virkamiesehdotuksen viheralueet vähintäänkin säilytettäisiin. Kokouksessa 27.3. asia jäi pöydälle, mutta kokouksessa 11.4. lautakunta päätyi myös palauttamisen kannalle. Siinä lautakunta edellyttää saavansa käsiteltäväkseen vaihtoehdon, missä Lukukallion lakialueille ei lainkaan rakennettaisi ja Keskiselle alueellekin lähinnä vain pientalomaisia puutalokortteleita. Pohjoisen alueen kaavaan lautakunta ei esittänyt suoranaisia muutosehdotuksia, mutta yleisohje, että korttelien rakennusmassat suunnitellaan huolellisesti ja sovitetaan ehdotusta paremmin nykyiseen pientalokantaan, pätee myös siellä. Vaihtoehto sisältää myös muutosehdotuksia suunniteltuun katuyhteysverkostoon ja luontoselvitykset tarkennetaan. Palautusesitys hyväksyttiin äänin 11-1.

Lautakunta ei siis suoranaisesti hylännyt virkamiesehdotusta, mutta palautusesityksen mukaisen vaihtoehdon saama ylivoimainen enemmistö lautakunnassa kertoo poliittisesta tahdosta, että asukkaiden perustellut näkemykset on otettava huomioon. Kiitän vielä kerran kaikkia Teitä 1405 mankkaalaista, kun allekirjoititte yhdistyksemme laatiman vetoomuksen hankkeesta viime syyskuussa. Se, jos mikä, vaikutti lautakunnan jäsenien kantoihin.

Tätä kirjoitettaessa en vielä tiedä, millä aikataululla vaihtoehdot pyritään tuomaan lautakuntaan. Mankkaa-seura pyrkii nyt vaikuttamaan Kaupunkisuunnittelukeskukseen niin, että valmistelu etenisi mahdollisimman nopeasti. On kohtuutonta, että kaava-alueella asuvat omakotitalojen omistajat ja lähiasukkaat ovat jo yli 10 vuotta joutuneet elämään epävarmuudessa asuinympäristönsä kohtalosta.
Virkamiesesitys ja lautakunnan pöytäkirja ovat nähtävissä kaupungin verkkosivuilla. Käytä hakua; Espoo.fi/ Asemakaavakohteet, Nygrannas, alue 241700.

Jukka Peltola, puheenjohtaja
s-posti; jukka.s.peltola(at)kolumbus.fi

Comments are closed.