Mankkaa-seuran säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 – Yhdistyksen nimi on Mankkaa-seura ry ja kotipaikka Espoon kaupunki.

2 – Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä paikallisia etujaan sekä edistää toimialueensa Mankkaan kaikinpuolista kehittymistä ja asuinympäristön yleistä viihtyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä tukee toimialueensa väestön harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii saamaan edustajia asianomaisiin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin.
Yhdistys voi liittyä keskusjärjestöihin tai erota niistä yhdistyksen kokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia ja harjoittaa kahvilaliikettä hankittuaan asianomaisen luvan.

Yhdistyksen jäsenet

3 – Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa, sekä oikeus kelpoinen yhteisö ja säätiö.

Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.
Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 – Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenet kannatusmaksun, joiden kantoajan ja -tavan johtokunta päättää.

5 – Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätös on tullakseen voimaan tehtävä 2/3 enemmistöllä kahdessa perättäisessä johtokunnan kokouksessa.

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolme vuotta, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallinto ja toimielimet

6 – Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota sanotaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) samaksi ajaksi valittua varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa.

Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta voi asettaa työryhmiä ja muita toimielimiä yhdistyksen toiminnan eri alueiden edistämistä varten.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet johtokunnan muista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei johtokunta yksittäistapauksissa toisin päätä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

7 – Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilit

8 – Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kokoukset

9 – Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan joko kirjallisesti kullekin jäsenelle jäsenluetteloon ilmoitetulla osoitteella, ilmoituksella yhdistyksen toimialueella joka kotiin jaettavassa tiedotuslehdessä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsu on kevät- ja syyskokousten osalta toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ja muun kokouksen osalta viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

10 – Varsinaisia yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, yhdistyksen kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka – marraskuussa johtokunnan määrääminä päivinä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11 – Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka kutsutaan tilinpäätöskokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:

* kokouksen avaus;
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
* hyväksytään kokouksen työjärjestys;
* esitetään tilinpäätös, johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka kutsutaan vaalikokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:

* kokouksen avaus;
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
* hyväksytään kokouksen työjärjestys;
* vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
* valitaan seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja;
* valitaan johtokuntaan varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;
* valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa;
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun. Johtokunnan jäsenen vaali suoritetaan umpilipuin, jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

12 – Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitukseen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Erinäisiä määräyksiä

13 – Yhdistys ei anna henkilökohtaisia tietoja jäsenistään ilman heidän omaa suostumustaan.

14 – Yhdistys noudattaa toiminnassaan näiden sääntöjen ohella yhdistyslain säännöksiä.