Lukukalliolle hyvän mielen luontopolku!

Mankkaa-Seura ja Juhanilan Kylän Asukasyhdistys ovat tehneet kuntalaisaloitteen.

Tahtona on, että Espoon kaupunki toteuttaa Lukukallion metsä- ja kallioalueelle kaikkien saatavilla olevat Hyvän mielen polut, joissa on mahdollisuus ulkoillen hoitaa niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa, tutustua luontoon opasteiden avulla ja siten lähentää omaa luontosuhdettaan.

Perustelut

Kaupungin metsillä on suuri ekologinen arvo ja tärkeä merkitys asukkaille virkistyskohteina ja terveyden ylläpitäjinä. Lisäksi retkeily, marjastus, sienestys ja sekä psyykkisen että fyysisen terveyden vaaliminen kaupunkimme metsissä on korostunut kuluneiden vuosien kuluessa. Lähimetsien merkitys hyvinvoinnin paikkoina on kasvanut entisestään koronakriisin aikana; yhä useammat kokevat tarvetta rauhoittumiseen ja virkistymiseen mahdollisimman luonnontilaisessa, oman asuinalueen lähimetsässä.

Tulevien pandemioiden ja kriisien varalta tulee kansalaisille olla tarjolla rauhallinen lähiluonto ympäristöksi palautumiselle päivittäisen stressin tunteista

Luonnon monimuotoisuudella on todettu olevan merkitystä myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Aidon puustoisen metsän läheisyydessä asuvilla ihmisillä on verrokkiryhmiin nähden muun muassa keskimäärin vähemmän stressiä, korkeaa verenpainetta ja allergioita.

Viimeisin, syksyllä 2020 toteutettu Mun Espoo-kysely osoitti selvästi, että espoolaiset ”toivovat tulevaisuuden Espoon olevan moderni kaupunki, jossa luonto on lähellä ja jossa eletään ekologisesti” sekä “viheralueita ja metsiä ei tule muokata liian “geometrisesti” vaan ympäristön luonnonmukainen näkymä on tärkeää” ja myös ”Mun Espoo on luontoa, vehreyttä ja kasvillisuutta asumisen lomassa ja kaupungin kainalossa”.

Kyselyssä ilmeni, että nykyrakentaminen koettiin liialliseksi sekä hallitsemattomaksi ja näin ollen Espoolla on, suojelemalla Lukukallion metsä, erinomainen tilaisuus näyttää toimillaan, kuinka se kuuntelee asukkaitaan ja käytännössä toteuttaa lähiluontoa kunnioittavaa strategiaansa.

Lukukallion metsäalueen säilyttäminen sekä muuttaminen esim. terveysmetsäksi istuu hyvin Espoon suunnitelmiin, jossa korostuu pyrkimys ohjata kasvua pääasiassa jo rakennetuille alueille, erityisesti keskustoihin, sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan suojelupiirin asiantuntija teki alueelle maastokäynnin lokakuussa 2017 kartoittaen alueen luontoarvoja. Alue osoittautui luonteeltaan ja luontoarvoiltaan monipuoliseksi ja erityisen arvokas on nimenomaan Lukukallio lähiympäristöineen. ENVIRON Oy:n laatima luontoselvitys alueelta kertoo, että Lukukallion alueella ja lähiympäristössä on erityislaatuisia luontoarvoja ja sieltä löytyy harvinaisia sekä uhanalaisia eliölajeja.

Lukukallion säilyttäminen luontoalueeksi tukee luonnon monimuotoisuuden lisäämistä sekä hyönteis- ja lintukadon vastustamista.

Haluamme, että Espoon kaupunki toteuttaa Lukukallion metsä- ja kallioalueelle kaikkien saatavilla olevat Hyvän mielen polut, jossa on mahdollisuus ulkoillen hoitaa niin fyysistä kuin henkistäkin kuntoa, tutustua luontoon opasteiden avulla ja siten lähentää omaa luontosuhdettaan. Kuten tilastot kertovat ovat kävelylenkit suomalaisten yleisin ulkoilua sisältävä harrastus ja niitä harrastaa 70 % suomalaisista. Kävelykohteina suosituimpia ovat nimenomaan lähiluonto ja kaupunkimetsät.

Alueen lähistöllä sijaitsee useita päiväkoteja, jotka jo nykyisinkin käyttävät ympäröivää luontoa osana kasvatustyötään ja siksi myös Lukukallion luontopolkujen opastetauluissa on tarkoitus erityisesti ottaa huomioon lapset ja vahvistaa heidän positiivisia tunteitaan ja mieluisan ympäristön suomaa ajatusten itsesäätelyä, joka puolestaan edistää mielenterveyttä jo varhaisessa vaiheessa. Lukukallion sijainti kehä 2 tuntumassa Mankkaan ja Suurpellon välissä tarjoaa sinne hyvät kävely-yhteydet molemmista suunnista.

Ari Malmio

Comments are closed.